De Danske Pionerforeninger

Soldaterforeningen for Ingeniørsoldater

 

Siden opdateret: 12-04-2023

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Program til PDF:


 

 


REFERAT AF FORMANDSMØDET d. 11.-2.-2023 i KØBENHAVN


Deltagere:
HB: CLAUS STILLING, FLEMMING BRØNDBERG og JES BUBANDT
Afbud: SVEND KNUDSEN og IVER HÖLMKJÆR
FRA KP: LEIF A. HANSEN, MICHAEL BEDSTED, LEIF MEULENGRACHT, JAN K.
JØRGENSEN,
HARRY OTTOSEN, HENRY LANG og KIM JÖNSSON
Fra RANDERS PIONERFORENING: VIGGO LAUSTSEN & ELLA
Fra SYDSJ. & LOLL.-FL. PIONERFORENING: Helmuth Hansen
Dagsorden:
Orientering fra formanden
Foreløbigt regnskab
Indkomne emner
Sendemandsmødet
Eventuelt
Formanden indledte med og byde deltagerne velkommen, og gik herefter videre med en
fortælling om at han personligt følte sig såret af nogen bemærkninger under det fælles Pionermøde
der havde været ved Nordisk Stævne i Finland At han syntes at det ikke var godt nok når foreningerne ikke mødte op med det antal sendemænd de var berettiget til/ havde tilmeldt.
Han omtalte det faldende medlemstal
Svend Knudsen træder ud af HB, men fortsætter med Hjemmesiden, Jes Bubandt overtager
kartoteket. Iver Hölmkjær træder muligvis også ud af HB. Hvis ikke der kommer nye emner til HB, vil HB stille forslag om at reducere HB til 3 mand ved næste Sendemandsmøde, til i krafttrædelse med omgående virkning. Som et forsøg vil HB/ formanden prøve at få oprettet kompagniforeninger når der er hjemsendelser, økonomien her er et åbent spørgsmål.
Kommentarer til formandens indledning: Helmuth: Det var jo ham der ubevidst kom til at såre formanden, i det at det efter aftale med formanden (CS) var ham (HH) der bød velkommen, og at mange af de andre nordiske pionerer godt vidste at det ikke var ham der var formand, og derfor ville forklare hvorfor det var ham der bød velkommen, i det at han blot, som altid til Nordisk Stævne, havde stået for og samle pionererne til det fælles træf. (Det var i øvrigt rigtig hyggeligt).Helmuth beklagede hændelsesforløbet, og undskyldte over for formanden.
Videre sagde han at det er ikke let at få medlemmerne til og deltage som sendemænd fra de
små foreninger, i det der ikke er økonomi til dækning af omkostninger, så det er den enkelte
der selv må punge ud, og så giver det heller ikke mening når det hele er afgjort på forhånd.
Harry O.: Harry mente at fuldmagter burde afskaffes, i det der kunne komme emner op på et
møde der ikke havde været fremme før, og som den der havde afgivet fuldmagt til en anden
ikke var enig med vedkommende i, og sammenlignede med en bolig forening, hvor det kan have økonomiske konsekvenser. DDPs vedtægter siger man kan repræsentere én fuldmagt
fra samme forening som en selv.
Kompagniforeninger blev drøftet, og hvis de skulle have plads i bladet PIONEDREN, så
vil det hurtigt kunne blive på mange sider. Konklusion: Deres meddelelser skal kun på
hjemmesiden.
Kontingent til DDP er der ikke taget stilling til m.h.t hvad og hvordan. Kassereren fremlagde det foreløbige regnskab (det var ikke revideret) og det udviste et overskud på kr. ca. 3000,-. Regnskabsopstillingen blev drøftet, og kassereren lovede at det nok skal blive mere overskueligt når vi får det til Sendemandsmødet.
DDP søger porto tilskud ved Slots & Kulturstyrelsen. Udbringning af Pioneren blev drøftet, idet nogen mente at ”Forbrugerkontakt” kunne udbringe billigere end Post Nord. Der var delte meninger om garantien for at modtage bladet ved brug af ”Forbrugerkontakt”, og om de uddeler i hele landet.
Formanden fremlagde en mundtligt en mulig plan for afholdelse af sendemandsmødetd.5.
maj. Planen indfattede 4. – 6. maj, med div. Aktiviteter/arrangementer.
Formandsmødet 2024 afholdes på Hjemmeværnsgården i Næstved. Sydsj. står for det
praktiske.
Viggo L.: Var skuffet over den manglende deltagelse i foreningens sommertur til Langeland,
i det der var lagt op til, og annonceret i Pioneren, at det var en fællestur for alle foreninger.
Det var der desværre mange der ikke havde set, men alle var enige i at det var en god ide.
En mulighed er Bornholm, i det at en returbillet for en bilfuld uden for højsæsonen koster
kr. 148,- og der er et par campingpladser med mange hytter med bad og toilet.
Det må evt. drøftes på Sendemandsmødet, så stemningen for det kan blive afklaret, i det der
ellers ikke er grund til den ekstra indsats der ligger i det.
Nyt fra foreningerne:
Randers; Ca. 50 – 55 medlemmer, heraf ca. 15 – 20 aktive, og man har 15 – 20 aktiviteter
i løbet af året.
Sydsjælland: ca. 38 medlemmer, heraf ca. 8 – 9 aktive. Aktivitetsniveauet er sænket i takt
med deltagelsen, så der nu kun er 15 – 17 årlige arrangementer, incl. DDPs & Samvirkets
arrangementer.
Loll.-Fl.: 13 medlemmer, heraf er de 8 aktive, og man har 10 egne arrangementer årligt.
København: Ca. 110 medlemmer, heraf ca 30 B – medlemmer. Tirsdagsmøder 8 – 9 måneder
om året m. skydning og spisning, gennemsnitlig deltagelse er ca. 17 – 18 . Mange
B – medlemmer fra husarerne og flyvevåbnet, og en enkelt garder. Det trykte blad er vigtigt.
Skive: Ingen aktiviteter, da medlemsskaren er meget spredt geografisk.
Herefter afsluttede formanden mødet, og takkede for pænt fremmøde, og tak til KP for det
praktiske i forbindelse med mødet.
REFERENT
Helmuth Hansen


DDP' Formandsmøde d. 28. februar 2022 i Skive.

DDP havde indkaldt til formandsmøde i Skive, hvor man kunne komme og overnatte søndagen til mandag, dette hade 3 foreninger benyttet sig af. DDP havde sørget for sengepladser på kasernen, om aften var der buffet og bowling og sener pionerhygge.

Selve formandsmødet startet mandag kl. 10.00, der var repræsentanter fra Randers, Skive,
København Pionerforeninger og DDP.

Randers pionerforening havde følgende oplæg med, fra deres formand som var lovlig forhindret, da han var til møde med kommune i en anden sag.

Det første var en om fordeling af sendemænd til, at hver forening skulle starte med 2 sendemænd og efterfølgende, 1 pr. 20 stemmeberettigede medlemmer. Dette var oppe på sidste sendemandsmøde og blev forkastet af sendemændene.

Det næste var, hvem der kan vælges til de forskellige tillidsposter i foreningerne, dette står i DDP vedtægter.

Nr. 3. Afholdelse af sendemandsmødet fremover, hvor man slog på, at Skive var billig; men det var lidt trist med ledsager. Før skulle det gå på omgang øst og vest for Storebælt; men dette blev sidst aflyst af en forening som havde påtaget sig opgaven og så kom Covid 19 og satte alt på pause, nu er vi startet op igen og har brugt Skive som udgangspunkt til sendemandsmøde. Alle lokalforeninger kan melde ind til DDP, hvis de ønsker at stå for arrangementet; men der er et problem, at arrangementet ikke må blive for dyrt, da det vil afholde medlemmerne fra at deltage.

Nr. 4. Bladet fremtid, der var ikke så meget i det sidste Pioner, her var forsamlingen enig i, at det er op til lokalforeningerne, at sende nok materiale og billeder frem til bladet.
På det sidste sendemandsmøde, fik foreningerne til opgave, at høre deres medlemmer, om de var på nettet, når man ved dette, må DDP og sendemændene tage stilling til hvad der så skal ske med bladet.

Nr. 5. Blev der spurgt til om vi skulle være med i DSL, om det var slid og pengene værd. Dette mente alle fremmødte, at det var det værd, vi har en præsident og en repræsentant øst fra Storebælt fra pionererne.

Nr. 6. Nye pionertrøjer og måske andet. Her blev det sagt, at der bliver ikke købt en masse ind, for at have det på lager; men hvis man i en forening lavet en samlet bestilling, skulle det nok kunne lade sig gøre, der finde logoer liggende hos nogle leverandører, man kan altid spørge Michael omkring dette.

Nr. 7. Landskydning, vi bliver færre skytter om vi skal reducere vores våbenantal. Her er det op til de enkelte lokalforeninger, at reducere deres våben; men der er ikke stemning for at stoppe med landskydningen og vi er blevet gjort opmærksom på, at DSL også har en skydning på 15 m. og på 50 m.

Ellers blev der kun fortalt fra foreningerne, at tingene nu er ved at være kommet ind i normalt gænge igen, efter alle de lukket perioder vi har haft på grund af covid 19.
Et godt formandsmøde, hvor der blev vendt mange ting.

Skive pionerforening afholdte sendemandsmøde senere på dagen, hvor vi blev og overværet
mødet, inden vi vendte tilbage til de steder, hvor vi vær især kom fra.

Med pioner hilsen.
Harry


Jubilarstævnet på Skive Kaserne 2019.
Lørdag d. 31 august holdte DDP det årlige Jubilarstævne på Skive Kaserne sammen med
åbent hus.
Jubilarer og andre Pionerere mødtes ved museet på skive kaserne, hvorfra man marcherede
Ind på paradepladsen, her meldte DDP´s formand Leif A. Hansen at DDP var klar til parade
til Oberst Christian Arildsen, som var hans sidste store parade som Chef for Ingeniørregimentet.
Efter paraden, marcherede Pionererne til stenen for de faldene i Dvor og Kabul for at mines
de faldende, og her lagde man en buket ved hver sten.
Tiden var nu til fri rundering, hvor man kunne se på materiel og få en snak.
Skive Pionerforening havde en stand for at vise fl aget.
Kl. 13:00 mødte Pionererne til middag i havestuen, hvor man startede med Dronningens
skål, hvor efter man sang kong Christian. Menuen var Wienerschnitzel og citron fromage.
Snak gik lystig og pludselig skulle folk hjem – ja tiden går hurtig i et godt selskab.
Claus Stilling
Se billeder her


Nordiske stævne i Elverum d. 13. – 16. juni 2019.
Vi 9 Pioner mødte op i Kastrup lufthavn, sammen med de andre deltager fra Danmark, her
skulle vi med en bus til Norge. Der var en Pioner som havde glemt sit pas (det var mig), det gjorde at jeg måtte have et nød pas, som viste sig ikke at være nødvendig på turen. Vi kørte op igennem Sverige og tog nogle svenske deltager med, turen foregik i regnvejr, fremme ved Elverum var vi først ved 23.00 tiden
Stuerne var beregnet til 4 deltager; men vi tog et ”føl” med på stuen. (Garderhusar). Næste dag var vejret blevet meget bedre og efter en tur til doktoren hvor i fi k en enkelt til hver ben, var det blevet tid til morgen mad. Herefter fulgte der et godt program de næste dage, det eneste som ikke holdt, var, at de Norske soldater på kasernen, var på øvelse i Polen med meget af deres materialer.
Om aften var der kammeratligt samvær i baren på kasernen, her var der enheds pris 50
norske kr. om det var 4 centiliter whisky eller øl i forskellige størrelser og alkohol procenter.
Vi havde en sammenkomst med Norske Pionerer, som havde inviteret Pionererne fra alle
landende, den enlig svenske Pioner mødte dog ikke op.
Her blev der drukket Norsk Pioner snaps og øl fra de forskellige deltager, sammenkomsten
sluttet med et fælles billede af deltagerne fra nordiske Pioner.


Maden på kasernen var i topklasse med meget laks, til vores festbanket fi k vi ørreder som
forret og hovedretten var elg, samt dessert. Efterfølgende blev der uddelt medaljer med mere, her vil jeg komme med en personlig betragtning, nu har jeg været med 3 gange og det er de samme fra de 4 lande som får medaljer hver gang, de kan snart ikke have fl ere medaljer. Turen hjem gik fi nt, der var næsten igen kø og vi landet i Kastrup ca. lidt over kl. 18.00. Efter afsked med deltagerne, kunne hver i sær tage hjem.
Tak for et godt arrangement.
Pioner 654117 Ottosen.


Regimentes fødselsdags parade den 4 nov.2016
Vi startede fra Nordsjælland den 3. nov. Havde en behagelig tur til Skive, vi mødtes med
Pionerer fra Randers, Midt og Syd Jylland pioner foreninger, i Føtex hvor vi spiste.
Vi kom til de bestilte hotelværelse på kasernen, så vi kunne være klar på Posthus torvet
den 4 nov. kl. 0930.
Der stillede 4 Faner, 14 pionerer / Pionøser på Posthustorvet og modtog hele regimentets
fane parade, Musik korps, Fane Kommando, 600 Soldater, meget stor oplevelse.
Regiment Chefen, orienterede om alle de opgaver regimentet udsender personel til, og det
gode samarbejde der er til BYEN.
Skives Borgmester holdt tale om det gode samarbejde, der er mellem Skive by og Regimentet,
Ved denne parade udnævnes den bedste civil medarbejder, den bedste Militær
medarbejder, disse to personer fik overrakt en gave fra Skive Kommune. Der var gaver fra
Danske soldaters Landsråd, til den bedste soldat, fra 6HBU og 7HBU, som blev over bragt
af Svend Erik Magnussen.
Efter paraden tilbage til Parole salen på kasernen hvor der blev serveret varm kakao med
flødeskum og ny bagte boller og kage, der er mange billeder på vores hjemmeside.

Pioner hilsen
Leif A.


Miniferie/Sendemandsmøde 2016
Ferien startede torsdag med at der blev opsat et telt til at hygge sig i når man havde lyst, da der ikke var lokale frit på motellet.
Først på eftermiddagen begyndte deltagerne at ankomme til motellet, der fik de udleveret nøgler
til deres værelser, efter de havde pakket ud var der div lege man kunne deltage i og KP havde taget tøj butikken med så man kunne købe en ny trøje så eftermiddagen ikke var så lang inden vi skulle spise aftensmad, efter maden var der hygge i teltet.
Fredag startede med morgenmad og klokken 0800 var der afgang til Kastellet hvor vi lagde en krans ved mindesmærket. Efter Kastellet gik turen til Tøjhusmuseet og de kongelige stalde. På Tøjhuset blev vi vist rundt i udstillingen Den fjerne krig, der viste noget om det at være udsendt i krig på fremmed jord. Spændene oplevelse og fortælling. I de Kongelige stalde fik vi vist ridehuset, sadel samlingen, karet samlingen samt staldene.
Så gik turen mod København kanal, under vejs der over spiste deltagerne den udleverede
madpakke inden de skulle på kanal rundfart, for at se lidt af København fra vandsiden. Vel ankommet til motellet var der aftensmad med efterfølgene hygge i teltet.
Lørdag startede med morgenmad inden vi kørte ind til Vesterbro i København, hvor vi skulle se den gamle kongelige skydebane samt kødbyen, vi blev vist runde af Harry Ottosen som er opvokset i den bydel.
Så gik turen tilbage til motellet hvor vi så skulle holde det hele turen drejer sig om, nemlig vores sendemandsmøde.
Efter mødet havde vi så vores afslutningsfest der i år var lidt anderledes end den plejer at være, vi skulle nemlig tage afsked med vores formand i gennem mange år Helmuth Hansen og sige god dag til den nye, nemlig Leif A. Hansen fra Københavns Pionerforening. Der blev også holdt et par taler under vejs og årets Pioner blev også udnævnt, nemlig OB Christian Arildsen.
Se billeder herLandsrådsmødet 2016

Danske Soldaterforeningers Landsråd holdt sit årlige Landsrådsmøde på Holstebro
Kaserne.
Ca. 40 deltagere var mødt frem, da dagen startede med Kranselægning, herefter formiddagskaffe,
og så ind i mødelokalet. Her fik vi en briefing af Regimentschefen, inden selve
mødet startede. Præsidenten aflagde beretning, og den blev godkendt after få bemærkninger.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab m.m., og det blev også godkendt.
Da vi nåede til valg var der planlagt gang i svingdøren. Præsident Jan Brun Andersen
havde meddelt sin afgang efter 8 år på posten, og ny Præsident blev Flemming Rytter.
Kasserer Thorkild Kay havde også meddelt sin afgang, og ny kasserer blev Arne S. Lorentzen.
Sekretær Ole Bennekov havde også meddelt sin afgang, og ny sekretær blev Flemming
Martinussen. Ole Bennekov fortsætter som web-master for DSL. De lokale valg i
regionerne som regionsrepræsentant og suppleant var genvalg. DDP var repræsenteret med
5 deltagere. Vi sluttede dagen med en flot Landsrådsmiddag, hvor vi tog afsked med de
fratrådte præsidiemedlemmer.


5. maj 2016
Dette års kranselægning i anledning af Danmarks befrielse i 1945, blev klaret den 4. maj,
da det jo var helligdag d. 5..
5 Pionerer, 3 faner og 3 Pionøser var mødt på Skive Kaserne. Regimentet bød på formiddagskaffe,
og her orienterede OB Christian Arildsen om status ved regimentet. Herefter
var der kranselægning ved Mindemuren. Efterfølgende Havde Obersten et legat og et par
medaljer der skulle overrækkes, og vi sluttede mad ar Randers Pionerforening lagde en
buket ved de små mindesten. Så havde vi fælles frokost i cafeteriet inden vi alle kørte hjem
igen for og forberede os til Miniferien i København allerede dagen efter.
Tak til alle der mødte frem og var med til og holde denne tradition i hævd.


Jubilarstævnet 2015
Årets jubilarstævne startede lidt anderledes end det plejer, idet vi samtidig skulle markere
dagen for DANMARKS UDSENDTE. Der var derfor en hel del veteraner fra tidligere udsendelser
og andre soldaterforeninger var repræsenteret. Der var taler af regimentchef OB
C. Arildsen, Skives borgmester og af feltpræsten. Efter paraden var der kranselægninger
ved mindemuren og de to sten for de faldne i Kroatien og Afghanistan. Randers Pionerforening
og DDP lagde som altid ved jubilarstævnerne blomster ved de to sten. Så var det
tid til en tur rundt på kaserne for at se på materiel og div. opvisninger, inden det kl. 13 var
tid til jubilarmiddagen. Her var tilmeldt 27, men der manglede vist en enkelt.
Menuen var okseragout - kødet var i år mørt - og varm æblekage til dessert. Der var en
65 års jubilar, fire 60 års jubilarer, tre 50 års jubilarer, og så var der ti der repræsenterede
den nye Skive forening. Jeg håber alle havde en god dag, og at de nye Skivefolk ikke blev
afskrækket af vores traditioner, de skal nemlig bære dem videre, eller skabe nogen andre.
Pionerhilsen
HelmuthNordisk stævne i Ålborg fra d. 17. til d. 21. juni 2015.
Som første gangs deltager i stævnet vil jeg gerne fortælle om min oplevelse af stævnet.Vi var fem deltagere fra KP der havde valgt at tage med bussen til Ålborg, den kostede 300 kr. for en returbillet og der var gratis kaffe på hele turen.
Turen startet fra DGI byen kl. 9.00 og vi nød en del små genstande indtil vi nåede Ålbog hvor vi ventede på Jan Jørgensen som kom med toget.
På Ålborg (Hvorup) kaserne blev vi indkvarteret på en 12 mandstue, ni pionerer, én fra danske livregiment og én gardehusar. Sidstnævnte havde selv bedt om, at blive lagt på stue med pionererne, for det var her der skete noget. Han har også søgt om optagelse i KP som b-medlem.
Stævnet blev torsdag åbnet med flaghejsning, kransenedlæggelse på kasernen og senere var der march igennem Ålborg by. Aftenspisning og kammeratligt samvær, så var den dag gået.
Fredagen startet med bustur for pionererne/gardehusaren sammen med svenskerne. Første stop var Flyvestation Ålborg, hvor vi fik en god rundvisning. Næste stop var Jægerkorpset, hvor vi fik set og forklaret deres udrustning. Tredje stop var Flådestationen Frederikshavn, hvor vi så center for taktisk uddannelse. Sidste stop var Center for sergent og maritim uddannelse, her blev Jan Jørgensen iklædt store bølger fra alle sider af. Det var virkelig flot gjort af Jan. Dagen sluttede igen af med aftenspisning og kammeratligt samvær.
Lørdagen startede med flaghejsning og gennemgang af Trænregimentets køretøjer. Senere var vi inde og se Garnisonsmuseet i Ålborg, vi spiste frokost på Veteranhjem Ålborg. Om aftenen var der festmiddag med udlevering af medaljer fra de fire nordiske soldaterforeninger. Aftenen sluttede med kammeratligt samvær i messen.
Søndagen startede med morgenmad, oprydning og klargøring til afrejse. Vi skulle med bussen kl. 10.00 og Jan skulle med toget lidt senere. Vores bus kørte til tiden.
Det var et rigtig godt stævne og hvis jeg får tilbuddet er det et arrangement jeg vil sige ja til igen.

Med pioner hilsen
Harry Ottosen


330 års fødselsdagen
Ingeniørtroppernes 330 års fødselsdag blev fejret den 6. november. Regimentet marcherede
med ca. 800 mand gennem Skive by, med Prinsens Musikkorps i spidsen, og De Danske
Pionerforeninger sluttede på som bagtrop, da gik ind på hovedgaden. Så var der parade
på Posthustorvet, hvor Regimentschef Oberst C. Arildsen hold tale. Borgmestern holdt
tale, og så var der overrækkelse af gaver til årets militære medarbejder og til årets civile
medarbejder. Danske Soldaterforeningers Landsråds regionsrepræsentant Sven Erik Bolt
Magnussen overrakte pokaler til den bedste kammerat fra hver af de to HBU kompagnier,
og regimentschefen sluttede af. Herefter marcherede alle retur til udgangspunktet, og kørte
tilbage til kasernen hvor der blev trakteret med varm chokolade, smørboller og muffins.
Tak til de 10 pionerer og en pionøse der deltog. De fleste af os gik efterfølgende i cafeteriet
og spiste frokost sammen, inden vi hver i sær vendte næsen hjemad efter en pragtfuld
dag blandt kammeraterne.


Jubilarstævnet 2014
Dette års jubilarstævne blev noget tynd deltagermæssigt. Der var op til dagen kun tilmeldt 18 deltagere, men der kom 4 på dagen der gerne ville deltage, så vi nåede op på 22. Af de 18 tilmeldte var der kun 4 fra Jylland, det er dog dem der bor tættest på. 18 eller 22 det er alt for lidt til at arrangementet kan løbe rundt økonomisk, og vi må overveje hvad vi gør ved det. Som skrevet i formandens klumme, kan vi ikke hente adresser på jubilarer nogen steder, så hvis ikke der er jubilarer eller andre der opsøger andre jubilarer, så kommer de ikke. De der kom fik en flot parade, og en lille parade ved de 2 mindesten for de faldne i Irak og Afghanistan. Oberst Arildsen kom og holdt en tale og hilste på deltagerne, hvorefter der blev lagt blomster ved mindestenene. Herefter var der fri rundering til de mange stande på området. Desværre valgte vor herre at åbne for sluserne, så der var nogen der blev godt våde. Vi skulle for første gang holde jubilarmiddag efter at det ikke længere er regimentet der står for cafeteriet, men ISS og det lykkedes på fornuftig vis, dog var oksestegen ikke så lækker og mør som den tidligere har været, men det blev af de fleste taget med ophøjet ro. Vi havde valgt at den vin vi fik i jubilæumsgave skulle bruges til middagen, og de der ikke ville have rødvin, de kunne få øl eller mineralvand, og det så ud som om det blev godt modtaget. Middagen sluttede ved godt 15 tiden, og nogen få gik i messen, og vi andre pakkede sammen og ved 16 tiden satte vi næsen hjemad, med en god jubilardag i bagagen.


DDP' 100 års reception.
Den 4. maj rundede De Danske Pionerforeninger de 100 år. Dette markeredes på Skive
Kaserne den 5. maj. Regimentet havde inviteret til formiddagskaffe, og her mødte ca. 25
pionerer og pionøser op. Herefter var der kranselægning ved mindemuren i anledning af det var 69 år siden 2. verdenskrig sluttede i Danmark.
DDP havde inviteret til reception kl. 14, den havde vi flyttet til den næsten færdigopstillede
Spidshytte der står ved museet. Her mødte ca. 40 personer op, pionerer, pionøser og ansatte ved regimentet. Der var lidt godt og spise og drikke, og formanden holdt en forholdsvis kort tale om foreningens 100 årige historie. . Der blev udvekslet mange gode historier , og ved 16 tiden kunne vi pakke hele arrangementet sammen og drage hver til sit, og det er mit indtryk at alle havde nogen hyggelige timer sammen. Nu venter så den store jubilæumsfest den 31. maj i f.m. Sendemandsmødet i Karrebæksminde. Tak til alle der kom, og tak for de gaver vi fik.

Helmuth Hansen

Se billeder her


Jubilarstævnet 2013.
Dette års jubilarstævne havde samlet 40 deltagere, heraf var der seks 60 års jubilarer som
ældste årgang. Vi startede allerede 09.30 med parade sammen med regimentet, og efter at
RC/OB Christian Arildsen havde holdt velkomsttale til alle gæsterne, gik vi hurtigt til regimentsbygningen,
og her stillede vi op igen, for som traditionen er lægger vi blomster ved de to mindesten for de Ingeniørsoldater der er faldet i krig i nyere tid. OB Arildsen hilste på deltagerne og ønskede alle en god dag. Så var der tid til at se alle standene på hele kasernen, og kl. 13.00 var alle samlet til jubilarmiddag i Havestuen. Her blev der endnu en gang serveret en veltillavet ”gammeldaws” oksesteg med alt hvad dertil hører. Der var pandekager med is til dessert, og ved 15 – 15.30 tiden luskede de fleste hjemad, og enkelte måtte lige en tur forbi SG-messen inden de hjemlige kødgryder trak. Tak til alle for en rigtig god dag.

Se billeder her


13. april 1914, DSL Landsrådsmøde.
Dette års landsrådsmøde blev afholdt på Haderslev Kaserne. 4 pionerer deltog, og der var i år ikke noget ”sprængstof” på programmet, så vi kom nemt i gennem mødet. Præsidiemedlem, Pioner Svend Knudsen, havde valgt og stoppe i præsidiet efter 16 års sammenlagt arbejde, og blev takket af præsidenten for sin indsats for Landsrådet, og i stedet blev Pioner Kurt Jæger Rasmussen valgt. Tak til Svend for hans pionerindsats i Landsrådet, og tillykke til Kurt med nyvalget, jeg har haft fornøjelsen og arbejde sammen med Svend i Præsidiet, og glæder mig til samarbejdet med Kurt, men vi kender jo hinanden alle tre fra DDP’ hovedbestyrelse.

Efter Landsrådsmøder var der foredrag af Generalmajor Per Ludvigsen, der fortalte om udviklingen i det danske forsvar.


5. maj 2013, Kranselægning Skive Kaserne
I anledning af 68 års dagen for Danmarks befrielse var der kranselægning på Skive Kaserne fredag den 3. maj. 2 faner, 7 pionerer og 1 pionøse havde valgt og deltage denne dag. Regimentet gav formiddagskaffe, og her orienterede RC/OB Christian Arildsen om status ved regimentet, og vi fik en kort orientering om flytningen af ”Spidshytten” fra Aflandshage til Skive Kaserne. Så var det tid til kranselægning, og her fortalte OB Arildsen om et par pionerer der havde været markante under besættelsen. Vi sluttede af med fælles frokost i cafeteriet.
Hovedbestyrelsen holdt et kort møde for lige at få de sidste detaljer på plads vedr. Sendemandsmødet, og så var det hjemad igen.


MINIFERIE, SKT. HELENE 2012

Se flere billeder her

Som sædvanlig når pionerer og nøser mødes var der højt humør; der ventedes  en miniferie i gode rammer med spændende oplevelser.
Aktiviteterne torsdag eftermiddag, der var højde punktet støvlekast og skakspil med mange gode råd fra tilskuerne.
Fredagsudflugten til Horserød lejrens museum var en stor oplevelse, med en grundig gennemgang af lejrens anvendelse i dens eksistens. Vi sluttede besøget ved at lægge en krans ved mindestenen.
Derefter kørte vi til Frilandsmuseet hvor vi startede med at spise vores frokost som bestod af tre stk. flot smørebrød. Ole B. rundviste sammen med to andre fra museet møllerne, det var en meget god oplevelse at se hvordan de var opbygget og blev anvendt.
Lørdag var vi på Frederiksborg slot. Her blev vi delt i to grupper og rundvist i en time, det er et meget smukt slot. Vi nåede ikke at komme ud og se haven.
Herfra kørte vi til Tisvildes store parkeringsplads ved stranden hvor vi spiste frokost, der var ikke borde og stole, men nogle stolper som blev anvendt til bord og stol.

Sendemandsmødet, se referat.

Så var det tid til et bad og stadstøjet, for nu skulle der være festmiddag.
Formanden for KP bød velkommen, og herefter gik vi i gang med middagen. Under middagen talte DDP' formand og resonerede kort på eftermiddagens møde. Regimentschef oberst Christian Arildsen orienterede om status ved regimentet, og glædede sig over at være inviteret sammen med sin hustru. Pokalen for årets pionerindsats kunne ikke udleveres, da modtageren ikke var til stede, men den udleveres ved førstkommende lejlighed. Efter middagen var der musik og dans til ca. 01.00, og så var det sengetid for de fleste.

Søndag var der morgenspisning, pakning og afrejse, og jeg er overbevist om at alle tog hjem med en uforglemmelig oplevelse endnu en gang.


Miniferie med Sendemandsmøde fra d 2.-5. juni 2011 på Samsø

Se flere billeder her

Alle tilmeldte deltagere mødtes Kr. Himmelfarts dag kl. 1200 på Flinchs hotel i Tranebjerg.

Orla & Iver havde lagt et godt program for de næste 3 - 4 dage. Vi fik set en meget stor del af Samsø med en meget entusiastisk guide, været på museer, grøntsags pakkeri og citynat i Tranebjerg, og det vi var begunstiget af rigtig flot vejr, så kunne det vist ikke være ret meget bedre, så stor ros til de to gæve Pionerer fra Randers.

Sendemandsmødet startede med at alle mødte op til parade ved mindestenen for Danmarks befrielse 5. maj 1945, den står næsten lige bag hotellet. Her lagde DDP en buket blomster for markering af vores tilstedeværelse på øen i anledning af Sendemandsmødet. Desværre var mindestenen næsten helt om groet af træer og ukrudt (= uønsket vegetation) så vi havde inviteret Samsøpostens redaktør til denne lejlighed, og han fotograferede lægningen af blomster, og efterfølgende har jeg som formand for foreningen sendt et læserbrev med DDP'
holdning til den manglende vedligeholdelse af den slags mindesmærker, og samtidig husket og rose samsingerne for deres venlighed og hjælpsomhed når man mødte dem.

Selve mødet: Vi havde den glæde at regimentschefen havde sagt ja tak til og deltage i lørdagens arrangement, og under mødet kunne oberstinden hygge sig med de øvrige Pionøser. Formanden indledte med og mindes de af vore kammerater der var afgået til Ryes Brigade. Formanden for KP, Leif A. Hansen, blev valgt som dirigent, og konstaterede at mødet var lovligt varslet, og der var 23 stemmer til stede, repræsenterende 5 foreninger samt HB og redaktør. Formanden aflagde den i forvejen udsendte beretning, og det gav anledning til nogen få afklarende spørgsmål inden beretningen blev godkendt.

Så var det kassererens tur og regnskabet blev også godkendt efter få spørgsmål. Kassereren orienterede om budgettet for resten af året og 2012.

Redaktøren orienterede om årets gang med Pioneren, og udtrykte tilfredshed over for de der fremsender materiale, men der er et par foreninger der ikke benytter bladet.

Der var indkommet 1 forslag om ændring af farve på bånd til 10 år hæderstegn til gul og sort, forslaget blev vedtaget. Kontingent og diæter forblev uændret. 

Alle valg var genvalg.

Næste års Sendemandsmøde (og Miniferie) foregår i Nordsjælland, og i 2013 i omegnen af Viborg. Under eventuelt orienterede formanden om de planer der p.t. er i anledning af DDP' 100 års jubilæum i 2014.

Formanden sluttede med og takke dirigenten for vel udført arbejde, og motivere et pionerhurra for dirigenten, og et for De Danske Pionerforeninger.

Så var der bad og omklædning inden det traditionelle "familiebillede". Billedet blev desværre mislykket, så det kan ikke som tidligere år ses på hjemmesiden, desværre. 

Så var det tid aftenfest. Formanden for Randers Pionerforening, Hans Damgaard, bød velkommen, og DDP' formand motiverede HM Dronningens skål. Under middagen var der taler af DDP' formand og RC/OB Christian Arildsen. Obersten takkede for invitationen, og orienterede kort om regimentets status, og takkede for den opbakning Pionerforeningen giver til regimentet.

Så var der Årets Pioner: Iver Heidelbach Hölmkjær. Formanden motiverede bl.a. med følgende: Du er en rigtig god kammerat, du stiller dig altid til rådighed når din hjælp efterspørges, og du har en god opbakning hjemmefra, ellers kan det næsten ikke lade sig gøre, og alle der kender Iver er ikke i tvivl om at det var et rigtig godt valg. Iver fik overrakt vandrepokal og skjold som bevis på hæderen, og vi sluttede med et Pionerhurra for Årets Pioner. Efter middagen var der musik og dans til kl. 01.00. En lille del af selskabet sluttede af med pionernatmad m.m. i fællesrummet inden hvilen faldt på. Søndag morgen efter morgenmad var det pakke sammen tid, og de fleste drog af sted mod færgen ved godt 10 tiden, og så var vi nogen stykker der lige skulle have klaret den endelige afregning med hotellet, deri var der ingen problemer, så vi kunne sige :Tak for denne gang til værtinden og hendes altid smilende personale.

Jeg vil sige tak til alle deltagerne for endnu en dejlig "Miniferie", og tak til Orla, Iver og fruer for et godt arrangement, i får sikkert genvalg om fire år.

Helmuth Hansen  


Jubilarstævnet 18. sep. 2010

Dette års jubilarstævne var endnu et af dem med for lille tilslutning, så det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Vi må bede om større interesse for disse stævner, ellers bliver vi nødt til at stoppe. Men de der kom havde en god dag: først parade foran centerbygningen, så en lille parade og lægning af blomster ved de to sten for faldne i Irak og Afghanistan, og så var der fri til at deltage i de aktiviteter og udstillinger der er når der er åbent hus. Kl. 13 var der jubilarmiddag, og endnu en gang fik vi en lækker gl. oksesteg og herefter pandekager m. is. Ældste deltager var C. F. Devantier fra Falster årgang 1945, og der var også årgang 1950 og mange fra 1955, så det er de gamle der tropper op. Alle hyggede sig og jeg tror at alle kunne drage hjem med mindet om en god dag blandt kammerater.
Billeder


Sendemandsmødet 15. maj 2010 Hotel Ærø Strand

Årets store arrangement, sendemandsmødet på Ærø kombineret med miniferien, er nu vel overstået.
Sendemandsmødet lørdag eftermiddag på Hotel Ærø Strand blev afviklet med Leif A. Hansen som dirigent. Efter at de af DDP’ medlemmer der var gået til Ryes Brigade var mindet, var det tid til at formanden aflagde beretning, og efter få afklarende spørgsmål blev beretningen godkendt.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, og dette blev også godkendt efter få spørgsmål.
Redaktøren redegjorde for årets gang med Pioneren, og fremsatte ønsker om hvordan han gerne ser materialet til bladet afleveret til ham.

HB havde fremsat fem forslag til behandling:
1. Sletning af regler for annoncetegning, da vi ikke i bladsamarbejdet har tegningsret.
2. Web-master funktionen indskrives i vedtægterne i lighed med redaktøren.
3. Indførelse af 10 års hæderstegn
4. Indførelse af årgangstegn ved soldaterjubilæum for alle der har aftjent værnepligt ved    Ingeniørregimentet Ovenstående blev godkendt med få ændringer i den fremsatte tekst.
5. Forslag om at optage fodfolkspionererne i DDP som en selvstændig lokalforening. Der er ca. 40 – 50 medlemmer tilbage i foreningen, som er ved at lukke hvis de ikke får hjælp.

HB blev sendt hjem og undersøge nogle praktiske ting i den forbindelse, og der arbejdes med dette. Herefter var det fastsættelse af kontingent og diæter, hvilke forbliver uændrede.
Fastsættelse af administrationsgebyr ved dobbeltmedlemskaber. Dette forblev også uændret.
Formanden og Poul Nedergaard blev genvalgt. Harry Ottosen for to år og Ivar Hölmkjær for et år. Leif A. Hansen blev genvalgt som revisor, og Arne Jensen som revisorsuppleant. Michael Bedsted blev genvalgt som redaktør, og Harry Ottosen som redaktørsuppleant. Viggo Laustsen og Richard S. H. Hansen blev genvalgt til redaktionsudvalget. Svend Knudsen blev valgt som web-master og Jan Jørgensen som suppleant.

Næste års sendemandsmøde holdes den 4. juni på Samsø, og i 2012 i Nordsjælland /det østlige Skåne. Herefter var der meddelelser fra foreningerne, og formanden sluttede sendemandsmødet med at udbringe et pionerhurra for dirigenten for god indsats, og et for De Danske Pionerforeninger. Selve miniferien vil jeg lade andre om at bedømme, da jeg selv har været dybt involveret i planlægningen, men jeg er stort set selv tilfreds med forløbet i forhold til planlægningen. Jeg håber at rigtig mange allerede nu planlægger næste års miniferie den 2.-5. juni på Samsø.

Landsskydningen 2010
Landsskydningen havde i år 4 foreninger som deltagere med i alt 34 skytter.
Resultatet af skydningerne blev:
Bedste hold: Randers med 752 point.
Bedste Skytte: Hans Hansen fra Randers med 190 point.
Hovedbestyrelsen ønsker tillykke med resultaterne og håber på stor deltagelse næste år.                                        
Gruppebillede     Billeder


Sendemandsmøde 23. maj 2009 på Christianslyst Kursuscenter

25 sendemænd og nogle få tilhørere var mødt frem til mødet, som startede med valg af dirigent. ValgtChristianslyst blev H.P. Dall fra Københavns Pionerforening, som styrede slagets gang.
Formanden gennemgik kort beretningen og efter nogle få bemærkninger blev den vedtaget.
Kassereren gennemgik regnskabet og budgettet, som blev vedtaget uden kommentarer. 
De to indkomne forslag blev vedtaget.

Fastsættelse af kontingent og diæter: Hovedbestyrelsen ønsker kontingentet forhøjet med 10 kr. Dette blev vedtaget.
Efter div. valg orienterede formanden om, at der arbejdes på at næste sendemandsmøde bliver på Ærø, men at prisen så måske ikke kan holdes under de magiske 2000 kr.
Som sidste punkt gennemgik foreningerne én for én deres programmer for resten af året.

Beretning 2008 - 2009

Referat fra mødet

Gruppebillede af festdeltagerneGruppebillede Stort  

Billeder


6. nov. 2008.

324 års fødselsdagen.Kranselægning ved mindevægen.
10 pionerer med fem foreningsfaner og et par pionøser havde valgt at drage til Skive for at fejre Ingeniørtroppernes officielle oprettelsesdag. Dagen startede med parade på plænen foran Parolesalen, og i fravær af den fung. regimentschef var det Major Kim Kock der i dagens anledning havde kommandoen over paraden. Efter at han havde talt til soldaterne og øvrige tilstedeværende, var det Skives borgmester der fik fornøjelsen af at overrække "byens gave", et ur, til to dygtige og engagerede konstabler, og regionsrepræsentant i Danske Soldaterforeningers Landsråd, Svend Erik Bolt Magnussen, havde fornøjelsen af at kunne overrække et flot krus til en af de værnepligtige HBU’ere. Alle fik velfortjent bifald af paradedeltagerne. Efter fanen var ført ud, gik vi til mindemuren ved regimentsbygningen og stillede op til kransenedlægning. Major Kim Kock og pionerforeningernes formand Helmuth Hansen lagde herefter hver en krans, hvorefter Major Kim Kock kort takkede for deltagelsen, og bød på formiddagskaffe. Ved kaffebordet var der en hyggelig stemning, og synspunkter blev udvekslet og et par muntre historier blev også fortalt. Dagen sluttede med at en del af pionererne spiste frokost sammen inden vi sluttede og kørte hjem. 

Foto: Hans Brinch..


1.- 4. maj 2008.

Miniferie og Sendemandsmøde, på Hotel Maribo Søpark.
Det er altid svært at bedømme et arrangement hvor man selv har været indblandet i det meste. Men jeg synes vi havde en rigtig god tur til Knuthenborg Park om fredagen, med frokost i det fri i det smukke vejr, det var pragtfuldt. Vi blev modtaget ved indgangen af Lensgreve Adam Knuth, og han guidede os op til auditoriet hvor han sammen med sin hustru gav et levende indblik i sin families fortid m.m.. Herefter kørte han med rundt i parken og fortalte om dyr, huse og planter, og spændende var det.

Lørdag var der byvandring i Maribo. Vores guide var tidligere præst, og han berettede ivrigt om Maribo Domkirke, ude og inde. Herefter gik turen rundt på torvet, og vi sluttede i de ældre baggårde. Frokosten blev indtaget i det fri i Bangs Have. 

SendemandsmødetSå var det tid for pionererne at gå til sendemandsmøde. Formanden bød velkommen, og Leif A. Hansen blev valgt som dirigent. Efter at vi havde mindedes de af vores kammerater der var gået til Ryes Brigade blev der aflagt beretning. Efter få spørgsmål blev beretningen godkendt. Så var det kassemesterens tur, og regnskabet blev efter få spørgsmål godkendt. Redaktøren berettede kort om pioneren. Der var indkommet tre forslag fra hovedbestyrelsen. 1) B-medlemmer kan ikke modtage hæderstegn (25 års tegn o.l.), men får overrakt diplom. 2) Til kvinder er fortjensttegnet ophængt i sløjfe af Dannebrogsbånd. 3) Med Fortjensttegnet en ”miniudgave” uden egeløv. Alle tre forslag blev vedtaget. Der var genvalg stort set hele vejen rundt. Næste års sendemandsmøde foregår i Sønderjylland. Formanden takkede dirigenten for veludført job, og motiverede et pionerhurra for dirigenten, og et for De Danske Pionerforeninger.

Så var det tid til klargøring til aftenfesten. Her fik vi en lækker tre retters menu, og under middagen skulle pokalen for årets pionerindsats overrækkes. I år tilfaldt hæderen Kurt G. Jensen for hans mangeårige indsats for pionerforeningerne, først i den nu forhenværende Aalborg-Nørresundby Pionerforening, og siden i hovedbestyrelsen, og hans normalt gode humør og kammeratlige omgang med alle gør ham til en værdig modtager. Endnu en gang TILLYKKE til Kurt G. ”Etben” Jensen.

Der var musik og dans til kl. 01.00, hvor der blev serveret natmad. En rigtig hyggelig aften, var rindet ud. Søndag var der morgenmad pakning og hjemrejse.

Tak til alle for en rigtig hyggelig miniferie.

Helmuth  

Billeder:


26. april 2008.

Jubilarstævnet
Dette års jubilarstævne havde desværre kun samlet ca. 60 deltagere. Vi startede med at lægge blomster ved de to små mindesten, og derefter hilste RC/OB Køppen på deltagerne. Herefter var der parade på paradepladsen/plænen, hvor regimentschefen talte til soldaterne og publikum. Herefter var der mulighed for at besøge de mange stande rundt omkring på kasernen. Kl. 13 var der jubilarmiddag, og ved 16-tiden sluttede arrangementet.

Billeder: